Αστέριος Χατζηπαραδείσης

Προϊστάμενος του Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ