Αντωνία Σωκράτους Πεδόνε

Λειτουργός Τύπου, Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών Κυπριακής Δημοκρατίας