Αντώνης Ροβολής

Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο