Αντώνιος Καλλιγέρης

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας  Ίδρυμα Νεότητος και Οικογένειας-Εκπαιδευτικός