Ανδριανή Γρηγοράτου

Βιοχημικό Εργαστήριο, ΠΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, Μέλος της ΕΕΚΧ-ΚΒ