Ανδρέας Σιάμισιης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΕΛ.ΠΕ.)