Αλέξανδρος Σπάθης

ΕΤΕΠ Ψηφιακό Βίντεο, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου