Α. ΚΩΤΣΑΚΗΣ

Πρόεδρος Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας Π.Θ., Αν. Καθηγητής Ογκολογίας, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας Π.Θ.