Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τη Σύναψη Συμβάσεων στο Δημόσιο Τομέα Υγείας (Ν. 4412/16)

 

Σεμινάριο

 
Ζωντανα τωρα

1 Φεβρουαρίου 2017

Αμφιθέατρο
16:00 - 16:15 Χαιρετισμοί
16:15 - 17:00 N.4412/16: Οι Διαδικασίες στη Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων
17:00 - 17:45 Λειτουργικές Προδιαγραφές Διαγωνισμών
17:45 - 18:30 Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί μέσω ΕΣΗΔΗΣ
18:30 - 20:00 Τοποθετήσεις - Προτάσεις - Συζήτηση