ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ 521/2021 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2023-03-13, 10:30-11:00