18η τακτική και 19η ειδική συνεδριάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-29, 14:45-20:30