ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 1Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 | ePresence.gov.gr

Τηλεδιάσκεψη
2022-08-01, 13:15-16:00