Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. – ΕΔΥΤΕ Α.Ε

Αρμόδια Υπηρεσία Επεξεργασίας:

Γραφείο Αρωγής της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Στοιχεία Επικοινωνίας υπεύθυνου επεξεργασίας:

diavlos-support@grnet.gr

 

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας:

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (εφεξής ΕΔΥΤΕ  Α.Ε.) δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – εφεξής ΓΚΠΔ) και το ν. 4624/2019  (ΦΕΚ  137/Α/2019)  «Αρχή  Προστασίας  Δεδομένων  Προσωπικού  Χαρακτήρα,  μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ηςΑπριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει [εφεξής Νόμος]. Με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας περιγράφονται οι πολιτικές και οι διαδικασίες που τηρούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την προστασία της ιδιωτικότητας  των προσώπων που παρακολουθούν ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ». Η παρακάτω Δήλωση Ιδιωτικότητας παραθέτει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τα οποία η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των προσώπων που παρακολουθούν ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» και διασφαλίζεται η τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών, καθώς και κάθε νομοθεσία ή/και κανονισμό που υλοποιείται ή δημιουργείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ηλεκτρονικού απορρήτου ή τροποποιεί, αντικαθιστά, εκδίδει ή ενοποιεί οποιαδήποτε από αυτές, καθώς και όλους τους άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή, οι οποίοι ενδέχεται να υφίστανται σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Για τους σκοπούς της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας, ο «υπεύθυνος επεξεργασίας», ο «εκτελών την επεξεργασία», ο «τρίτος», η «εποπτική αρχή», τα «προσωπικά δεδομένα», η «επεξεργασία», το «υποκείμενο των δεδομένων» έχουν την έννοια που ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«Ιστότοπος» – ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος χώρου https://diavlos.grnet.gr/ συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των ιστοσελίδων αυτού.

«Υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ» - Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά τη ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω του Διαδικτύου ομιλιών, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και λοιπών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται ή φιλοξενούνται από σημαντικούς πολιτιστικούς φορείς – λ.χ. Μέγαρα Μουσικής , Μουσεία, Συνεδριακά Κέντρα, κλπ – καθώς και από εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, πρωτίστως προς το σύνολο των μελών της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.

«Χρήστης» - ο διαδικτυακός χρήστης της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» στον οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως. Για την υπηρεσία «ΔΙΑΥΛΟΣ» υποστηρίζονται τρεις διακριτές κατηγορίες «χρηστών» που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη υποκατηγορία χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών», η δεύτερη αυτή των «συντονιστών» και η τρίτη των «παραγόντων» της εκδήλωσης.

«Συντονιστής» - είναι η ειδική κατηγορία «χρήστη» που έχει επιπρόσθετα την ευθύνη εποπτείας και διαχείρισης της ζωντανής ψηφιακής μετάδοσης.

Σκοπός/-οί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται:

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως υπεύθυνη επεξεργασίας - συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που παρακολουθούν ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» που αναφέρονται παρακάτω, για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παρακολούθηση ζωντανών ή βιντεοσκοπημένων ψηφιακών μεταδόσεων μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».
 • Για την τεχνική υποστήριξη της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
 • Για την υποστήριξη των «χρηστών»
 • Για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Η ΕΔΥΤΕ – ως εκτελούσα την επεξεργασία - συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που παρακολουθούν ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» που αναφέρονται παρακάτω, για τον ακόλουθο σκοπό/τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διαδραστική συμμετοχή του «χρήστη» στην ζωντανή ψηφιακή μετάδοση,
 • Για τη διάρθρωση του προγράμματος της ζωντανής ή βιντεοσκοπημένης ψηφιακής μετάδοσης,
 • Για την παρακολούθηση ζωντανών ή βιντεοσκοπημένων ψηφιακών μεταδόσεων μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

 

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των προσώπων που παρακολουθούν ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ», αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, που αναφέρεται παραπάνω. 

Κατηγορίες δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία:

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως υπεύθυνη επεξεργασίας - στο πλαίσιο της παρακολούθησης ζωντανών ή βιντεοσκοπημένων ψηφιακών μεταδόσεων μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» τα προσωπικά δεδομένα  των «χρηστών» που επεξεργάζεται είναι:

 • IP διεύθυνση
 • Χώρα, πόλη
 • Χρόνος παρακολούθησης

Στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι:

Για τον «χρήστη» της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»:

 • Χώρα, Πόλη
 • Χρόνος παρακολούθησης
 • IP διεύθυνση

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των χρηστών τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Μήνυμα προς την ομάδα αρωγής

Στο πλαίσιο της δημιουργίας στατιστικών δεδομένων τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία είναι:

 • Χώρα, πόλη
 • Χρόνο παρακολούθησης
 • IP διεύθυνση

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – ως εκτελούσα την επεξεργασία - στο πλαίσιο της διαδραστικής συμμετοχής του θεατή στην ζωντανή ψηφιακή μετάδοση μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται είναι:

 • Ονοματεπώνυμο θεατή
 • Ερώτηση που υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email «χρήστη»

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης ζωντανών ή βιντεοσκοπημένων ψηφιακών μεταδόσεων μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

 • Στατιστικά στοιχεία (χώρα, πόλη, χρόνος παρακολούθησης, μοναδικοί χρήστες, αριθμός προβολών της εκδήλωσης)

Νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης για την παροχή των υπηρεσιών του «ΔΙΑΥΛΟΥ», όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’  ΓΚΠΔ.

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέχθηκαν:

Για την παροχή των υπηρεσιών και την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των «χρηστών» στους εξής:

 • Στην ομάδα της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» η οποία αποτελείται από προσωπικό που διατηρεί συμβατική σχέση μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. «συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ ΑΕ», οι οποίοι δεσμεύονται με ιδιωτικό συμφωνητικό εχεμύθειας με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
 • Συνεργαζόμενοι Φορείς που διοργανώνουν την ζωντανή ή βιντεοσκοπημένη ψηφιακή μετάδοση τις εκδηλώσεις τους μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ».

Αποδέκτες των δεδομένων που συλλέχθηκαν:

Η EΔΥΤΕ Α.Ε. δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά ορίζονται στην παρούσα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να διαβιβαστούν σε κυβερνητικές αρχές ή/και αξιωματούχους επιβολής του νόμου, εφόσον απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς, στο πλαίσιο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης ή υπακοής σε διάταξη νόμου ή εάν απαιτείται για την κάλυψη των έννομων συμφερόντων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως υπεύθυνης επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των Δεδομένων:

H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, ώστε κάθε «χρήστης» που παρακολουθεί ζωντανές ή βιντεοσκοπημένες ψηφιακές μεταδόσεις μέσω της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ». να έχει πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των δικαιωμάτων του, όπως αυτά κατοχυρώνονται με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παράδειγμα εάν η εκπλήρωση του αιτήματός σας ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποχρεούται δυνάμει διάταξης νόμου να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά.

Χρονική Διάρκεια διατήρησης των δεδομένων:

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» τηρούνται ως εξής:

 

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Χρόνος και τόπος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Ονοματεπώνυμο

Ερώτηση που υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας της υπηρεσίας «ΔΙΑΥΛΟΣ»

Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email «χρήστη»

Μέχρι το πέρας της εκδήλωσης

Χώρα, πόλη

Χρόνος παρακολούθησης

IP διεύθυνση

Για 2 έτη

 

Απόρρητο και Ασφάλεια των πληροφοριών

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διεξάγεται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συνεργαζόμενους Φορείς

Ο κάθε συνεργαζόμενος Φορέας που χρησιμοποιεί την υπηρεσία «ΔΙΑΥΛΟΣ» ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας για το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται για δικούς του σκοπούς κατά την χρήση της υπηρεσίας και ευθύνεται για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των υποκειμένων, την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου (Data Protection Impact Assessment - DPIA), τη λογοδοσία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και προς τα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ, για τη ζωντανή ή βιντεοσκοπημένη ψηφιακή μετάδοση ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του κάθε Φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων, και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη νομιμότητα της συλλογής, την επεξεργασία και τη νομική της βάση, τον σκοπό, την ενημέρωση των υποκειμένων και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων αυτών.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας καθώς και σε περίπτωση τυχόν παραβίασης σχετικής με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε σχετικό ερώτημα στην diavlos-support@grnet.gr.

Μπορείτε, επιπλέον, να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., και στην αναπληρώτρια αυτής στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@grnet.gr.

Προσφυγή/Καταγγελία:

Σε περίπτωση που το αίτημά μας δεν ικανοποιηθεί, μπορείτε να προσφύγετε ανά πάσα στιγμή στην Αρμόδια Εποπτική Αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα http://www.dpa.gr/.